banner1-plain
banner-2-plain

Verksamhetsområden


Mark- & Miljörättsbyrån hanterar samtliga typer av mål och ärenden inom det miljörättsliga området. Vi har samlad kompetens kring frågor som rör miljö- och hälsoskydd, naturvård, miljöfarlig verksamhet och vattenverksamhet. Exempel på frågor som vi arbetar med är strandskydd, Natura 2000-områden, artskydd, kemikalier och avfall, tillstånd för och tillsyn av industri- och energianläggningar, såsom täkter, vindkraftverk, biogas- och förbränningsanläggningar, vattenkraftverk, vatten- och avloppsanläggningar, m.m.

Byrån har särskild kompetens inom speciell fastighetsrätt och bistår i mål och ärenden enligt fastighetsbildnings-, anläggnings- och ledningsrättslagen. Vanligen förekommande frågor som vi hanterar är fastighetsbildning och fastighetsbestämning. Våra jurister är även specialiserade inom plan- och byggjuridik. Vi bistår våra klienter i frågor som rör detaljplaner, områdesbestämmelser, mark-, rivnings- och bygglov samt övriga markexploateringsåtgärder. Vi biträder även i skadestånds- och ersättningsfrågor med miljörättslig eller fastighetsrättslig anknytning. Kompensationsfrågor kan aktualiseras vid exempelvis miljöskador, intrång, expropriation och andra typer av tvångsinlösen i samband med infrastrukturutbyggnad, m.m. Frågor om ersättning, risker och tillstånd kan också behöva hanteras i samband med due diligence vid företags- och fastighetsförvärv.

Mark- och miljöfrågor är många gånger gränsöverskridande och har en EU-rättslig eller internationell anknytning. Byråns jurister har praktisk erfarenhet av EU:s och internationell miljörätt dels genom den dagliga rättstillämpningen, och dels genom att ha deltagit i förhandlingar i EU:s rådsarbetsgrupper och FN:s kommittéer.

Vi är även certifierade inom förhandlingstekniker, medling och kommersiell skiljemannarätt, och kan bistå med att förhindra eller lösa redan uppkomna tvister. Byråns jurister kan dessutom anlitas för föreläsningar och andra utbildningsinsatser inom de rättsområden som vi är verksamma inom. 

 

 

Våra specialistområden

 • Strandskydd
 • Vindkraft
 • Vattenverksamhet
 • Infrastruktur
 • Fastighetsjuridik
 • Bygglov
 • Detaljplaner
 • Internationell miljöjuridik
 • Sanktioner och avgifter
 • Skadestånd och ersättning
 • Tvistelösning

 

Våra jurister är specialiserade på mark- och miljöjuridik. Vi har mångårig erfarenhet av tillståndsprövningar, tillsynsärenden samt domstolsförhandlingar inom byråns specialistområden. Vi hjälper dig med ditt ärende i alla prövningsinstanser.

Välkommen att kontakta oss för mer information!
E-post: info@mmbyran.se Telefon: 031-385 98 00