Vattenverksamhet

Den svenska vattenrättsregleringen infördes i och med att den första vattenlagen trädde i kraft 1918. Sedan dess har vattenrätten kommit att utvecklas till en egen rättslig gren med särställning inom miljörätten. Numera regleras vattenrättsfrågor enligt 11 kap. miljöbalken. Vattenrätten är inte ett okomplicerat rättsområde. Handläggningen av vattenrättsliga ärenden skiljer sig i mångt och mycket från den övriga miljörätten, då den inte bara beaktar miljöaspekter utan också prövar äganderätt till mark samt ersättning för den negativa påverkan som vattenverksamhet kan medföra. I dagsläget spelar vattenrätten dessutom ofta en avgörande roll i olika miljömål – inte minst i mål gällande infrastrukturutveckling, vattenreningsverk och vattenkraftsutbyggnad.

Vi på Mark- & Miljörättsbyrån biträder såväl anläggningsägare som verksamhetsutövare och enskilda i vattenrättsliga mål. Våra uppdrag handlar om allt från tillståndsgivning för vattenverksamhet till biträde gällande skadestånd för de, den eller det som har drabbats av skador eller annan olägenhet med anledning av bedriven vattenverksamhet. Vi arbetar dock inte enbart med rena tillståndsärenden utan biträder också verksamhetsutövare och privatpersoner med rådgivning i andra vattenrättsliga frågor, bland annat anmälningsärenden och i ärenden gällande tillsyn, förelägganden, överklaganden och andra prövningar som hänger samman med myndighetskrav på vatten. För det fall det behövs bidrar vi också med bedömningar av vilka åtgärder som kräver tillstånd och vilka rättigheter och skyldigheter som ett tillstånd medför.

Har du en vattenrättslig fråga eller står du inför en vattenrättslig process? Våra jurister kan bidra med kompetens och erfarenhet i alla skeden, från planering till färdig anläggning eller utförd åtgärd.

Välkommen att kontakta oss för mer information!
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. Telefon: 031-385 98 00

Vår kompetens omfattar följande områden

MILJÖRÄTT

 • Artskydd
 • Biotopskydd
 • Områdesskydd
 • Strandskydd
 • Nationalparker
 • Natura 2000
 • Naturreservat
 • Kretslopp och kemikalier
 • Industrianläggningar
 • Vindkraftsanläggningar
 • Miljöfarlig verksamhet
 • Miljökonsekvensbeskrivningar
 • Miljökvalitetsnormer
 • Miljösanktionsavgifter
 • Miljööverträdelser
 • Miljöskadestånd
 • Miljötillstånd
 • Miljötillsyn

ENERGIRÄTT

 • Vattenkraft
 • Vindkraft
 • Solkraft
 • Vågkraft
 • Utsläppsrätter
 • Elcertifikat

VATTENRÄTT

 • Vattenkraft
 • Bortledande av grundvatten
 • Markavvattning
 • Vattenskyddsområden
 • Hamnanläggningar
 • Havsbaserad vindkraft
 • VA-frågor

FASTIGHETSRÄTT

 • Fastighetsbildning
 • Fastighetsreglering
 • Avstyckning
 • Klyvning
 • Sammanläggning
 • Fastighetsbestämning
 • Gemensamhetsanläggningar
 • Samfälligheter
 • Ledningsrätt
 • Inskrivningsärenden

PLAN- OCH BYGGRÄTT

 • Detaljplaner
 • Översiktsplaner
 • Områdesbestämmelser
 • Planbesked
 • Exploateringsavtal m.m.
 • Förhandsbesked
 • Bygglov
 • Marklov
 • Rivningslov
 • Byggsanktionsavgifter

EUROPARÄTT

 • Implementering i nationell lagstiftning
 • Förhandsavgöranden
 • Enskild talan i Europadomstolen
 • Allmänhetens deltagande i rättsprocesser
 • Organisationernas talerätt
 • Avfallslagstiftning
 • Byggproduktlagstiftning
 • Kemikalielagstiftning

INTERNATIONELL MILJÖRÄTT

 • Gränsöverskridande miljöpåverkan
 • Sjötransporter
 • Internationella konventioner och traktat

SKADESTÅNDS- OCH ERSÄTTNINGSRÄTT

 • Miljöskadestånd
 • Expropriation
 • Inlösen
 • Övriga skadeståndsanspråk 
 • Skadeståndstalan mot staten

TVISTELÖSNING

 • Medling
 • Skiljeförfarande
 • Tvist i allmän domstol
 • Prövningsprocess i mark- och miljödomstol
 • Prövningsprocess i förvaltningsdomstol

FASTIGHETS- OCH FÖRETAGSÖVERLÅTELSER

 • Due diligence
 • Förorenad mark
 • Ansvarsövergång
 • Förhandlingar samt avtal
 • Försäkringsfrågor