Strandskydd

Strändernas attraktionskraft medför att allt fler människor önskar bygga och/eller bosätta sig i strandnära lägen runt om i Sverige. Samtidigt gäller dock, sedan 2009, strikta strandskyddsbestämelser och större återhållsamhet för beviljande av strandskyddsdispens. Särskilda kunskaper krävs vid bedömningen av om en åtgärd är förbjuden enligt strandskyddsbestämmelserna, liksom hur en dispensansökan ska utformas för att vinna bifall. Särskilda krav på kompetens och erfarenhet ställs därför också på den som ska biträda i ärenden rörande strandskydd.

Vi på Mark- & Miljörättsbyrån besitter den erfarenhet och kompetens som krävs för att vinna framgång med ditt strandskyddsärende. Vårt branschfokus medför dessutom att vi har unik insikt gällande samtliga aspekter av strandskyddslagstiftningen. Vi vägleder dig genom samtliga delar av den juridiska processen – vi svarar på förelägganden från kommunen, upprättar ansökan om strandskyddsdispens och överklagar nekade strandskyddsdispenser m.m. Mark- & Miljörättsbyrån arbetar därtill rikstäckande genom att företräda markägare gällande beslut om utvidgat strandskydd. För det fall du behöver hjälp med ett områdesskyddsärende är vi självklart behjälpliga även med detta.

Välkommen att kontakta oss för mer information!
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. Telefon: 031-385 98 00

Vår kompetens omfattar följande områden

MILJÖRÄTT

 • Artskydd
 • Biotopskydd
 • Områdesskydd
 • Strandskydd
 • Nationalparker
 • Natura 2000
 • Naturreservat
 • Kretslopp och kemikalier
 • Industrianläggningar
 • Vindkraftsanläggningar
 • Miljöfarlig verksamhet
 • Miljökonsekvensbeskrivningar
 • Miljökvalitetsnormer
 • Miljösanktionsavgifter
 • Miljööverträdelser
 • Miljöskadestånd
 • Miljötillstånd
 • Miljötillsyn

ENERGIRÄTT

 • Vattenkraft
 • Vindkraft
 • Solkraft
 • Vågkraft
 • Utsläppsrätter
 • Elcertifikat

VATTENRÄTT

 • Vattenkraft
 • Bortledande av grundvatten
 • Markavvattning
 • Vattenskyddsområden
 • Hamnanläggningar
 • Havsbaserad vindkraft
 • VA-frågor

FASTIGHETSRÄTT

 • Fastighetsbildning
 • Fastighetsreglering
 • Avstyckning
 • Klyvning
 • Sammanläggning
 • Fastighetsbestämning
 • Gemensamhetsanläggningar
 • Samfälligheter
 • Ledningsrätt
 • Inskrivningsärenden

PLAN- OCH BYGGRÄTT

 • Detaljplaner
 • Översiktsplaner
 • Områdesbestämmelser
 • Planbesked
 • Exploateringsavtal m.m.
 • Förhandsbesked
 • Bygglov
 • Marklov
 • Rivningslov
 • Byggsanktionsavgifter

EUROPARÄTT

 • Implementering i nationell lagstiftning
 • Förhandsavgöranden
 • Enskild talan i Europadomstolen
 • Allmänhetens deltagande i rättsprocesser
 • Organisationernas talerätt
 • Avfallslagstiftning
 • Byggproduktlagstiftning
 • Kemikalielagstiftning

INTERNATIONELL MILJÖRÄTT

 • Gränsöverskridande miljöpåverkan
 • Sjötransporter
 • Internationella konventioner och traktat

SKADESTÅNDS- OCH ERSÄTTNINGSRÄTT

 • Miljöskadestånd
 • Expropriation
 • Inlösen
 • Övriga skadeståndsanspråk 
 • Skadeståndstalan mot staten

TVISTELÖSNING

 • Medling
 • Skiljeförfarande
 • Tvist i allmän domstol
 • Prövningsprocess i mark- och miljödomstol
 • Prövningsprocess i förvaltningsdomstol

FASTIGHETS- OCH FÖRETAGSÖVERLÅTELSER

 • Due diligence
 • Förorenad mark
 • Ansvarsövergång
 • Förhandlingar samt avtal
 • Försäkringsfrågor