Sanktioner och avgifter

Bestämmelser om miljösanktionsavgifter återfinns i 30 kap. miljöbalken samt i förordningen (1998:950) om miljösanktionsavgifter (FMSA). Från och med den 1 januari 2007 gäller en del nya bestämmelser om miljösanktionsavgifter. En viktig ändring är att regeringen kan föreskriva att miljösanktion kan påföras även för överträdelser som inte sker i näringsverksamhet. Vissa överträdelser som tidigare kunde medföra miljösanktionsavgift har tagits bort medan andra har tillkommit.

Såväl verksamhetsutövare som enskilda fastighetsägare kan drabbas av miljösanktioner och avgifter. Vanligt är att miljösanktioner och avgifter uppkommer med anledning av att en miljöskada uppstår. Det finns ett strikt miljöansvar för den som äger en fastighet eller bedriver verksamhet, innebärande att ansvar uppstår oavsett om skada har uppstått medvetet eller inte. Miljösanktioner och avgifter kan åläggas den som exempelvis bedriver verksamhet utan tillstånd, släpper ut otillåtna mängder kemikalier och avfall, inte följer villkor enligt verksamhetstillstånd, orsakar hälsofara eller olägenhet för närboende, m.m.

Mark- & Miljörättsbyrån har mångårig erfarenhet av miljörätt samt regelverket kring miljösanktioner och avgifter.  Vår erfarenhet och branschkunskap medför att vi har den spetskompetens som krävs för att vinna framgång i alla typer av ärenden rörande sanktioner och avgifter.

Välkommen att kontakta oss för mer information!
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. Telefon: 031-385 98 00

Vår kompetens omfattar följande områden

MILJÖRÄTT

 • Artskydd
 • Biotopskydd
 • Områdesskydd
 • Strandskydd
 • Nationalparker
 • Natura 2000
 • Naturreservat
 • Kretslopp och kemikalier
 • Industrianläggningar
 • Vindkraftsanläggningar
 • Miljöfarlig verksamhet
 • Miljökonsekvensbeskrivningar
 • Miljökvalitetsnormer
 • Miljösanktionsavgifter
 • Miljööverträdelser
 • Miljöskadestånd
 • Miljötillstånd
 • Miljötillsyn

ENERGIRÄTT

 • Vattenkraft
 • Vindkraft
 • Solkraft
 • Vågkraft
 • Utsläppsrätter
 • Elcertifikat

VATTENRÄTT

 • Vattenkraft
 • Bortledande av grundvatten
 • Markavvattning
 • Vattenskyddsområden
 • Hamnanläggningar
 • Havsbaserad vindkraft
 • VA-frågor

FASTIGHETSRÄTT

 • Fastighetsbildning
 • Fastighetsreglering
 • Avstyckning
 • Klyvning
 • Sammanläggning
 • Fastighetsbestämning
 • Gemensamhetsanläggningar
 • Samfälligheter
 • Ledningsrätt
 • Inskrivningsärenden

PLAN- OCH BYGGRÄTT

 • Detaljplaner
 • Översiktsplaner
 • Områdesbestämmelser
 • Planbesked
 • Exploateringsavtal m.m.
 • Förhandsbesked
 • Bygglov
 • Marklov
 • Rivningslov
 • Byggsanktionsavgifter

EUROPARÄTT

 • Implementering i nationell lagstiftning
 • Förhandsavgöranden
 • Enskild talan i Europadomstolen
 • Allmänhetens deltagande i rättsprocesser
 • Organisationernas talerätt
 • Avfallslagstiftning
 • Byggproduktlagstiftning
 • Kemikalielagstiftning

INTERNATIONELL MILJÖRÄTT

 • Gränsöverskridande miljöpåverkan
 • Sjötransporter
 • Internationella konventioner och traktat

SKADESTÅNDS- OCH ERSÄTTNINGSRÄTT

 • Miljöskadestånd
 • Expropriation
 • Inlösen
 • Övriga skadeståndsanspråk 
 • Skadeståndstalan mot staten

TVISTELÖSNING

 • Medling
 • Skiljeförfarande
 • Tvist i allmän domstol
 • Prövningsprocess i mark- och miljödomstol
 • Prövningsprocess i förvaltningsdomstol

FASTIGHETS- OCH FÖRETAGSÖVERLÅTELSER

 • Due diligence
 • Förorenad mark
 • Ansvarsövergång
 • Förhandlingar samt avtal
 • Försäkringsfrågor