Detaljplaner

Detaljplaneläggning regleras i huvudsak i plan- och bygglagen. Antagandet av en ny detaljplan kan få genomgripande effekter på såväl fastighetsägare som verksamhetsutövare och enskilda. Med tanke på detaljplaners konsekvenser är det ofta motiverat att försöka få klarhet i vilka konsekvenser en ny plan kommer att få och ta ställning om det finns anledning att agera med anledning av detta. Även för kommuner som utarbetar nya detaljplaner uppkommer i många sammanhang komplicerade juridiska frågeställningar som behöver övervägas. Detta inte minst med tanke på de svårigheter som kan föreligga gällande klarläggandet av detaljplanens överenstämmelse med exempelvis miljöbalken, tidigare planbesked och LIS-bestämmelserna.

Juridiken rörande detaljplaner är ofta sammankopplad med andra rättsområden och bestämmelser. Vidare innefattar detaljplaneärenden ofta flera olika delprocesser, med prövning i flera olika instanser, varpå det är viktigt att din jurist har den erfarenhet och branschkompetens som krävs för att kunna vinna framgång med just ditt ärende.

Mark- & Miljörättsbyråns jurister har gedigen erfarenhet av att biträda såväl enskilda som kommuner i planärenden. Våra uppdrag avser främst insatser gällande framtagande av detaljplaner/planbesked samt överklaganden av antagna detaljplaner. Vår vassa juridiska branschkunskap är unik och vi vet vad som krävs för att hjälpa just dig.

Välkommen att kontakta oss för mer information!
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. Telefon: 031-385 98 00

Vår kompetens omfattar följande områden

MILJÖRÄTT

 • Artskydd
 • Biotopskydd
 • Områdesskydd
 • Strandskydd
 • Nationalparker
 • Natura 2000
 • Naturreservat
 • Kretslopp och kemikalier
 • Industrianläggningar
 • Vindkraftsanläggningar
 • Miljöfarlig verksamhet
 • Miljökonsekvensbeskrivningar
 • Miljökvalitetsnormer
 • Miljösanktionsavgifter
 • Miljööverträdelser
 • Miljöskadestånd
 • Miljötillstånd
 • Miljötillsyn

ENERGIRÄTT

 • Vattenkraft
 • Vindkraft
 • Solkraft
 • Vågkraft
 • Utsläppsrätter
 • Elcertifikat

VATTENRÄTT

 • Vattenkraft
 • Bortledande av grundvatten
 • Markavvattning
 • Vattenskyddsområden
 • Hamnanläggningar
 • Havsbaserad vindkraft
 • VA-frågor

FASTIGHETSRÄTT

 • Fastighetsbildning
 • Fastighetsreglering
 • Avstyckning
 • Klyvning
 • Sammanläggning
 • Fastighetsbestämning
 • Gemensamhetsanläggningar
 • Samfälligheter
 • Ledningsrätt
 • Inskrivningsärenden

PLAN- OCH BYGGRÄTT

 • Detaljplaner
 • Översiktsplaner
 • Områdesbestämmelser
 • Planbesked
 • Exploateringsavtal m.m.
 • Förhandsbesked
 • Bygglov
 • Marklov
 • Rivningslov
 • Byggsanktionsavgifter

EUROPARÄTT

 • Implementering i nationell lagstiftning
 • Förhandsavgöranden
 • Enskild talan i Europadomstolen
 • Allmänhetens deltagande i rättsprocesser
 • Organisationernas talerätt
 • Avfallslagstiftning
 • Byggproduktlagstiftning
 • Kemikalielagstiftning

INTERNATIONELL MILJÖRÄTT

 • Gränsöverskridande miljöpåverkan
 • Sjötransporter
 • Internationella konventioner och traktat

SKADESTÅNDS- OCH ERSÄTTNINGSRÄTT

 • Miljöskadestånd
 • Expropriation
 • Inlösen
 • Övriga skadeståndsanspråk 
 • Skadeståndstalan mot staten

TVISTELÖSNING

 • Medling
 • Skiljeförfarande
 • Tvist i allmän domstol
 • Prövningsprocess i mark- och miljödomstol
 • Prövningsprocess i förvaltningsdomstol

FASTIGHETS- OCH FÖRETAGSÖVERLÅTELSER

 • Due diligence
 • Förorenad mark
 • Ansvarsövergång
 • Förhandlingar samt avtal
 • Försäkringsfrågor