Infrastruktur

I en tid då urbanisering och effektivisering får allt större betydelse för vårt samhälle har infrastrukturutvecklingen fått en allt mer framträdande roll. Juridiken inom området är ofta snårig och invecklad. Många gånger beror detta på att infrastrukturprojekt påverkar många delar av vårt samhälle och kräver många olika tillstånd, enligt såväl miljöbalken som plan- och bygglagen. Eftersom infrastrukturutveckling medför påverkan på exempelvis människors hälsa, grundvatten, trafik, skyddade natur- och kulturområden m.m. är det mycket som måste tas hänsyn till i ett infrastrukturprojekt. Infrastrukturutveckling ställer därmed omfattande krav på kunskap och branschkännedom hos den som ska företräda ens rättsställning eller leda vägen i en juridisk process.

Mark- & Miljörättsbyråns jurister biträder klienter i ärenden som rör de största och mest komplexa infrastrukturprojekten i landet. Vi är för närvarande ombud i de juridiska processerna kring byggandet av Västlänken i Göteborg. Vi anlitas också regelbundet när andra större byggnader och anläggningar ska uppföras, både av de som ska bygga och de som kanske motsätter sig byggnationen. Vår erfarenhet medför att vi har särställning och vass branschkunskap gällande infrastrukturjuridiken och allt vad den innebär. Oavsett om du är i behov av en punktinsats eller en mer omfattande  vägledning genom den juridiska processen finns vi här för dig.

Välkommen att kontakta oss för mer information!
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. Telefon: 031-385 98 00

Vår kompetens omfattar följande områden

MILJÖRÄTT

 • Artskydd
 • Biotopskydd
 • Områdesskydd
 • Strandskydd
 • Nationalparker
 • Natura 2000
 • Naturreservat
 • Kretslopp och kemikalier
 • Industrianläggningar
 • Vindkraftsanläggningar
 • Miljöfarlig verksamhet
 • Miljökonsekvensbeskrivningar
 • Miljökvalitetsnormer
 • Miljösanktionsavgifter
 • Miljööverträdelser
 • Miljöskadestånd
 • Miljötillstånd
 • Miljötillsyn

ENERGIRÄTT

 • Vattenkraft
 • Vindkraft
 • Solkraft
 • Vågkraft
 • Utsläppsrätter
 • Elcertifikat

VATTENRÄTT

 • Vattenkraft
 • Bortledande av grundvatten
 • Markavvattning
 • Vattenskyddsområden
 • Hamnanläggningar
 • Havsbaserad vindkraft
 • VA-frågor

FASTIGHETSRÄTT

 • Fastighetsbildning
 • Fastighetsreglering
 • Avstyckning
 • Klyvning
 • Sammanläggning
 • Fastighetsbestämning
 • Gemensamhetsanläggningar
 • Samfälligheter
 • Ledningsrätt
 • Inskrivningsärenden

PLAN- OCH BYGGRÄTT

 • Detaljplaner
 • Översiktsplaner
 • Områdesbestämmelser
 • Planbesked
 • Exploateringsavtal m.m.
 • Förhandsbesked
 • Bygglov
 • Marklov
 • Rivningslov
 • Byggsanktionsavgifter

EUROPARÄTT

 • Implementering i nationell lagstiftning
 • Förhandsavgöranden
 • Enskild talan i Europadomstolen
 • Allmänhetens deltagande i rättsprocesser
 • Organisationernas talerätt
 • Avfallslagstiftning
 • Byggproduktlagstiftning
 • Kemikalielagstiftning

INTERNATIONELL MILJÖRÄTT

 • Gränsöverskridande miljöpåverkan
 • Sjötransporter
 • Internationella konventioner och traktat

SKADESTÅNDS- OCH ERSÄTTNINGSRÄTT

 • Miljöskadestånd
 • Expropriation
 • Inlösen
 • Övriga skadeståndsanspråk 
 • Skadeståndstalan mot staten

TVISTELÖSNING

 • Medling
 • Skiljeförfarande
 • Tvist i allmän domstol
 • Prövningsprocess i mark- och miljödomstol
 • Prövningsprocess i förvaltningsdomstol

FASTIGHETS- OCH FÖRETAGSÖVERLÅTELSER

 • Due diligence
 • Förorenad mark
 • Ansvarsövergång
 • Förhandlingar samt avtal
 • Försäkringsfrågor