Vindkraft

Uppförande och drift av en vindkraftsanläggning utgör miljöfarlig verksamhet och kräver som regel tillstånd enligt miljöbalken. Ofta uppstår frågor gällande exempelvis artskydd och områdesskydd. I vissa fall krävs även tillstånd enligt plan- och bygglagen. Därtill kan det krävas koncession enligt ellagen för att få bygga och använda de starkströmsledningar som erfordras för vindkraftsanläggningen.

Mark- & Miljörättsbyrån har lång erfarenhet av vindkraftsjuridik och processföring relaterad till detsamma. Vår verksamhet riktar sig till såväl vindkraftsprojektörer som privatpersoner och miljöorganisationer. Våra jurister har varit ombud i några av Sveriges största vindkraftsmål, exempelvis Kattegatt Offshore och vindkraftsprojekteringen i Hake Fjord. Dessutom har de varit ombud i flera mindre mål. Våra jurister är därmed väl bekanta med såväl juridiken som den granskning av tekniskt underlag och miljökonsekvensbeskrivningar som krävs i vindkraftsmål. Dessutom har Mark- & Miljörättsbyrån upparbetat ett långsiktigt samarbete med flera tekniska konsulter. Vår erfarenhet samt våra kontakter med tekniker och tillståndsmyndigheter över hela landet ger mycket goda förutsättningar för en snabb och effektiv tillståndsprövning.

Oavsett om det gäller frågor om vindkraftstillstånd enligt miljöbalken eller plan- och bygglagen, frågor om skydds- och säkerhetsklassning, koncessionsförfaranden, överklaganden eller tillsynsförfaranden m.m. så är vi de branschfokuserade jurister du eftersöker. Eftersom vi under flera års tid har drivit såväl stora som små vindkraftsmål runt om i landet är vi övertygade om att våra jurister har den spetskompetens som krävs för att vinna framgång med just ditt vindkraftsärende.

Välkommen att kontakta oss för mer information!
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. Telefon: 031-385 98 00

Vår kompetens omfattar följande områden

MILJÖRÄTT

 • Artskydd
 • Biotopskydd
 • Områdesskydd
 • Strandskydd
 • Nationalparker
 • Natura 2000
 • Naturreservat
 • Kretslopp och kemikalier
 • Industrianläggningar
 • Vindkraftsanläggningar
 • Miljöfarlig verksamhet
 • Miljökonsekvensbeskrivningar
 • Miljökvalitetsnormer
 • Miljösanktionsavgifter
 • Miljööverträdelser
 • Miljöskadestånd
 • Miljötillstånd
 • Miljötillsyn

ENERGIRÄTT

 • Vattenkraft
 • Vindkraft
 • Solkraft
 • Vågkraft
 • Utsläppsrätter
 • Elcertifikat

VATTENRÄTT

 • Vattenkraft
 • Bortledande av grundvatten
 • Markavvattning
 • Vattenskyddsområden
 • Hamnanläggningar
 • Havsbaserad vindkraft
 • VA-frågor

FASTIGHETSRÄTT

 • Fastighetsbildning
 • Fastighetsreglering
 • Avstyckning
 • Klyvning
 • Sammanläggning
 • Fastighetsbestämning
 • Gemensamhetsanläggningar
 • Samfälligheter
 • Ledningsrätt
 • Inskrivningsärenden

PLAN- OCH BYGGRÄTT

 • Detaljplaner
 • Översiktsplaner
 • Områdesbestämmelser
 • Planbesked
 • Exploateringsavtal m.m.
 • Förhandsbesked
 • Bygglov
 • Marklov
 • Rivningslov
 • Byggsanktionsavgifter

EUROPARÄTT

 • Implementering i nationell lagstiftning
 • Förhandsavgöranden
 • Enskild talan i Europadomstolen
 • Allmänhetens deltagande i rättsprocesser
 • Organisationernas talerätt
 • Avfallslagstiftning
 • Byggproduktlagstiftning
 • Kemikalielagstiftning

INTERNATIONELL MILJÖRÄTT

 • Gränsöverskridande miljöpåverkan
 • Sjötransporter
 • Internationella konventioner och traktat

SKADESTÅNDS- OCH ERSÄTTNINGSRÄTT

 • Miljöskadestånd
 • Expropriation
 • Inlösen
 • Övriga skadeståndsanspråk 
 • Skadeståndstalan mot staten

TVISTELÖSNING

 • Medling
 • Skiljeförfarande
 • Tvist i allmän domstol
 • Prövningsprocess i mark- och miljödomstol
 • Prövningsprocess i förvaltningsdomstol

FASTIGHETS- OCH FÖRETAGSÖVERLÅTELSER

 • Due diligence
 • Förorenad mark
 • Ansvarsövergång
 • Förhandlingar samt avtal
 • Försäkringsfrågor