banner1-plain
banner-2-plain

Välkommen till Mark- & Miljörättsbyrån

- specialister på miljörätt, fastighetsrätt samt plan- och byggrätt


Specialister på mark- och miljöjuridik

Mark- & Miljörättsbyrån är en fullservicebyrå inom mark- och miljöjuridik. Vi är specialiserade på miljörätt och därtill knutna rättsområden såsom energirätt, fastighetsrätt samt plan- och byggrätt. Våra jurister har omfattande erfarenhet av såväl tillstånds- som tillsynsmål och ärenden inom samtliga byråns verksamhetsområden. 

Mark- & Miljörättsbyrån erbjuder kvalificerad juridisk rådgivning och flexibla lösningar, som är skräddarsydda efter klientens behov och ärendets komplexitet.

Våra uppdragsgivare återfinns framförallt i Västra Sverige, men vi tar oss an uppdrag i hela landet. Vi finns i trevliga kontorslokaler i centrala Göteborg, men gör även klientbesök på plats.

Välkommen att kontakta oss!

 

Senaste nyheter

Överklagar domen om Västlänken till Svea hovrätt
2018-02-21

Vinner talan hos regeringen 
2018-02-09

Välkomnar Max Franzén 
2018-02-02

Delvis bifall i det uppmärksammade målet Västlänken
2018-01-31

Vinner striden om Viks strand 
2018-01-24

God Jul & Gott Nytt År 
2017-12-25

Söker senior jurist respektive legal intern 
2017-11-18

Våra verksamhetsområden

Kontakta oss

Kungsgatan 56
411 08 Göteborg
Tfn: 031-385 98 00
 
 
E-post: info@mmbyran.se

 

 


Namn
Please type your full name.

E-post
Invalid email address.

Ämne
Invalid Input

Meddelande
Invalid Input

Untitled

Byråns grundare Giedre Jirvell

Våra jurister har mångårig erfarenhet av tillståndsprövningar, domstolsförhandlingar och lagstiftningsprocessen. 

Vi vägleder dig hela vägen och hjälper dig med ditt ärende i samtliga prövningsinstanser!

Exempel på uppdrag

Miljömål
Vindkraft, Vattenkraft, Avfall, Strandskydd, Natura 2000, Naturreservat, Artskydd, Biotopskydd, VA-frågor, Dricksvatten, Bortledande av grundvatten, Miljöskador, Miljösanktionsavgifter

Mål enligt plan- och bygglagen
Förhandsbesked, Bygglov, Startbesked, Marklov, Rivningslov, Detaljplaner, Områdesbestämmelser, Översiktsplaner, Byggsanktionsavgifter

Fastighetsmål
Avstyckning, Klyvning, Sammanläggning, Fastighetsbestämning, Servitut, Gemensamhetsanläggningar, Fel i fastighet

Övriga mål och ärenden
Tvistemål gällande entreprenadavtal, byggfel, köp av fast egendom, förlikning, medling