banner1-plain
banner-2-plain

Välkommen till Mark- & Miljörättsbyrån

- specialister på miljörätt, fastighetsrätt samt plan- och byggrätt


Specialister på mark- och miljöjuridik

Mark- & Miljörättsbyrån är en fullservicebyrå inom mark- och miljöjuridik. Vi är specialiserade på miljörätt och därtill knutna rättsområden såsom energirätt, fastighetsrätt samt plan- och byggrätt. Våra jurister har omfattande erfarenhet av såväl tillstånds- som tillsynsmål och ärenden inom samtliga byråns verksamhetsområden. 

Mark- & Miljörättsbyrån erbjuder kvalificerad juridisk rådgivning och flexibla lösningar, som är skräddarsydda efter klientens behov och ärendets komplexitet.

Våra uppdragsgivare återfinns framförallt i västra Sverige, men vi tar oss an uppdrag i hela landet. Vi finns i trevliga kontorslokaler i centrala Göteborg, men gör även klientbesök på plats.

Välkommen att kontakta oss!

Alla web

Senaste nyheter

Mark- & Miljörättsbyrån utlyser tre tjänster
2016-07-24
Får bifall i Mark- och miljööverdomstolen gällande retroaktiv strandskyddsdispens i fråga om fritidshus.
2016-07-01
Får bifall i Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt gällande klagan över domvilla
2016-06-17
Vinner talan hos regeringen gällande utvidgat strandskydd
2016-06-10
Blir företagsvän till Rädda Barnen
2016-06-02
Företräder markägare gällande beslut om utvidgat strandskydd
2016-04-25
Varmt välkomnar Sunniva Rosqvist till vårt team
2016-04-21
Flyttar in i större lokaler på Kungsgatan 56
2016-03-10
Får prövningstillstånd i Mark- och miljööverdomstolen i ett strandskyddsmål

Namn
Please type your full name.

E-post
Invalid email address.

Ämne
Invalid Input

Meddelande
Invalid Input

Untitled

VD och grundare Giedre Jirvell

Våra jurister har mångårig erfarenhet av tillståndsprövningar, domstolsförhandlingar och lagstiftningsprocessen. 

Vi vägleder dig hela vägen och hjälper dig med ditt ärende i samtliga prövningsinstanser!

Exempel på uppdrag

Miljömål
Vindkraft, Vattenkraft, Avfall, Strandskydd, Natura 2000, Naturreservat, Artskydd, Biotopskydd, VA-frågor, Dricksvatten, Bortledande av grundvatten, Miljöskador, Miljösanktionsavgifter

Mål enligt plan- och bygglagen
Förhandsbesked, Bygglov, Startbesked, Marklov, Rivningslov, Detaljplaner, Områdesbestämmelser, Översiktsplaner, Byggsanktionsavgifter

Fastighetsmål
Avstyckning, Klyvning, Sammanläggning, Fastighetsbestämning, Servitut, Gemensamhetsanläggningar, Fel i fastighet

Övriga mål och ärenden
Tvistemål gällande entreprenadavtal, byggfel, köp av fast egendom, förlikning, medling